Vridos

  /  Algemeen   /  Algemene ledenvergadering Vridos 23 maart 2015

Algemene ledenvergadering Vridos 23 maart 2015

Hierbij  nodig ik u, namens het bestuur van s.v. Vridos, uit voor de algemene ledenvergadering op maandag  23 maart  2015, in de kantine van Sportzaal Neerpolder.

Aanvang: 20.00uur.

De financiële stukken, behorende bij agendapunt 6, kunnen u desgevraagd digitaal worden toegestuurd door de penningmeester.(penningmeester@vridos.nl)

AGENDA

 1. OPENING

 

 1. MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

 

 1. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 24 MAART 2014

 

 1. VERSLAGEN VAN DE AFDELINGEN

 

 1. FINANCIEEL VERSLAG
 • Verslag kascontrolecommissie
 • Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

 

 1. BEGROTING 2015 en voorlopige BEGROTING 2016, toegelicht middels powerpointpresentatie.

 

 1. VASTSTELLEN CONTRIBUTIE

 

 1. BESTUURSVERKIEZING

 

Aftredend en niet Herkiesbaar:

 • Ledenadministratie       :   Bas van Genderen

 

 • Verkiesbaar:
 • Ledenadministratie       :   Jaco de Bruin

 

Aftredend en Herkiesbaar:

 • Afdeling BOM               : Vacature, waargenomen door Anita Heijkoop
 • Afdeling Gym         :  Anita Heijkoop
 • Afdeling Badminton       :  André Gelauf

 

 

(Tegen)kandidaten kunnen zich, tot een half uur voor aanvang van de ledenvergadering, melden bij één van de bestuursleden

 

 1. RONDVRAAG

 

 1. JUBILARISSEN

 

 1. SLUITING VAN DE ALV

 

De notulen van de ledenvergadering van 2014, alsmede de verslagen van de afdelingen staan vermeld op de website.

 

Tot ziens op de ALV in 2015

 

Met vriendelijke groet,

 

Koos Beentjes

Secretariaat

—————————————————————————————————–

Notulen ALV 24 maart 2014

 

Aanwezige leden(17): Alfred Boeren,Ingrid Verhagen, Marijn Roverts, Bert de Groot, Ko de Hartog, Paul de Bruine, Kees Timmerman, Wouter Slob, Annelies van Houwelingen, Babette de Graaf, Naomi de Weerdt, Petra de Weerdt, Wanda Timmerman-Scholtes, Dicky Janssen, Arjan Slob, Willy Schmidt en Maryan Gorree.

 

Afmeldingen leden(13):Lotte Schakel, Janine Kuiper, Eva Amersfoort, Geertje Overduin, Leonie de Groot, Sanne Brouwer, Christel Bor, Lennert Buijk, Marian de Groot, Myrthe van Houwelingen, Jan-Leen v.d. Vlies, Jaco de Bruin en Marja van Straten.

 

Aanwezige bestuursleden(8):

Ben Klieverik, Wim Goedegebuur,André Gelauf, Vincent Wols, Anita Heijkoop, Adriaan van Houwelingen, Bas van Genderen en Koos Beentjes.

 

Afwezige bestuursleden: Geen

 

1.Opening

Om 20.05 uur opent Ben de vergadering en heet iedereen welkom. De ereleden Kees Timmerman, Arjan Slob en Maryan Gorree worden hierbij extra vermeld.  Dit jaar wordt de 70e ALV gehouden.

Ook meldt de voorzitter  dat zich een uniek feit heeft voorgedaan, te weten de inschrijving van een drieling. Deze drieling is twee jaar en komt naar de ouder/kind-gym.

 

2.Mededelingen bestuur

De voorzitter staat stil bij het overlijden van het erelid Huib den Breejen.

 

De voorzitter deelt ook mee dat er ontwikkelingen gaande zijn m.b.t. het bouwen van een nieuwe sporthal. Het project Doet (nabij het zwembad) is een particulier initiatief. Dit project omvat naast een sporthal, ook andere zaken, zoals een hotel, een restaurant en/of bistro, het overkappen van het zwembad, etc.

De vraag is of de gemeente Giessenlanden deel neemt aan dit project of het “maatschappelijke” deel uit dit project Doet haalt en zelf voor de bouw van een sporthal gaat zorgdragen. Verwacht wordt dat de sporthal in 2018 gereed kan zijn.

 

3.Notulen ledenvergadering 21 maart 2013

De notulen stonden vermeld op de website.

3.1 tekst

Geen opmerkingen

 

3.2 inhoudelijk

Er zijn geen op- en aanmerkingen en de notulen worden goedgekeurd. De voorzitter Ben Klieverik en secretaris Koos Beentjes tekenen de notulen. Eén exemplaar wordt gearchiveerd en één exemplaar gaat naar de penningmeester t.b.v. de subsidieaanvraag voor 2015.

 

4.Verslagen van de afdelingen

De verslagen van de afdelingen en van de secretaris stonden eveneens op de website. Er is geen extra toelichting gewenst en er worden geen op- en/of aanmerkingen gemaakt over de verslagen van de afdelingen. Ben bedankt de makers voor hun inbreng.

 

5.Financiëel verslag 2013

5.1 toelichting door de penningmeester

De aanwezigen hebben de financiële stukken uitgereikt gekregen.

Wim bedankt allereerst Kees Timmerman (vorig jaar afgetreden penningmeester) voor de ondersteuning die Kees nog steeds af en toe geeft.

Wim geeft een toelichting op de stukken.

2013 laat een verlies zien van € 2761. Dit verlies is te verklaren door het feit dat de lasten toenemen en de opbrengsten (contributie e.d.) afnemen.  De contributie-afname komt door de afname van het aantal betalende leden.

De opbrengsten uit sponsoring vertonen weliswaar een sterke groei, maar deze opbrengsten zijn ook weer direct uitgegeven (shirts, ballen,shuttles e.d.).

De uitgaven t.b.v. activiteiten in de sportweek waren fors. Dit zal in de toekomst moeten veranderen.

Tot slot merkt de penningmeester nog op dat in de toekomst Vridos minder subsidie van de gemeente zal ontvangen.

 

5.2 Verslag kascontrolecommissie over het jaar 2012

Bert de Groot en Wanda Timmerman-Scholtes hebben de financiële stukken van Vridos gecontroleerd en Bert geeft aan namens de kascontrolecommissie dat de financiële stukken er keurig uitzien en de ALV verleent de penningmeester decharge.

Een getekende verklaring is afgegeven.

Ook merkt Bert nog op dat de penningmeester veel werk verzet m.b.t. het nieuwe automatiseringsprogramma.

 

Alfred Boeren merkt op dat hij wel veel uitgaven ziet m.b.t. aanschaf materialen, maar dit niet terug ziet komen in reserveringen.

Wim geeft aan dat veel materialen, zoals bijvoorbeeld de badmintonshuttles, in hetzelfde jaar worden verbruikt. De tumblingbaan zou wel voor afschrijving in aanmerking kunnen komen, maar deze is in het jaar van aanschaf in één keer afgeschreven.

 

5.3 Benoeming kascontrolecommissie over het jaar 2014

Bert de Groot heeft drie jaar (2x + 1x reserve) zitting gehad in de kascontrolecommissie en wordt dus vervangen.

Wanda Timmerman-Scholtes (2e x) en Jan-Leen v.d.Vlies (1e x) worden benoemd tot kascontrolecommissielid 2014. Jaco de Bruin wordt aangewezen als reservelid.

 

6.Begroting 2014/2015

De begroting 2014 en 2015 is noodzakelijk voor de subsidie-aanvraag aan de gemeente. De penningmeester voorziet een kleine stijging m.b.t. de inkomsten van contributie en houdt de overige kosten op hetzelfde niveau als in 2013. De opbrengsten uit de bar worden iets hoger ingeschat. De opbrengsten uit sponsoring worden als gelijkblijvend ingeschat. De opleidingskosten zullen naar alle waarschijnlijkheid iets hoger uitvallen. De vergoedingen aan de trainers zullen gelijk blijven. De kosten van materialen worden gedekt door de sponsoring van deze materialen.

De aanwezigen geven de penningmeester een applaus voor heldere uitleg en goede vastlegging van de financiële gegevens v.w.b. het boekingsjaar 2013 en keuren de begroting goed.

 

7.Vaststellig contributie

Het bestuur stelt voor GEEN contributieverhoging door te voeren.

De aanwezige leden gaan hiermee akkoord.

 

Bert de Groot merkt op dat in het verleden het 4e gezinslid gratis aan een sport bij Vridos kon deelnemen. Bert vraagt zich af of herinvoering van deze regel een optie is.

De voorzitter doet een beroep op het geheugen van Maryan Gorree (destijds bestuurslid) en vraagt haar of veel Giessenburgers gebruik hebben gemaakt van deze regel. Maryan merkt op dat dit niet het geval is.

Besloten wordt niet tot herinvoering van deze regel over te gaan.

 

 

8.Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar

 

 • Afdeling BOM           :    Vacature, waargenomen door Anita Heijkoop
 • Judo/sport-in              :    Adriaan van Houwelingen
 • Secretariaat    :    Koos Beentjes

 

Adriaan en Koos worden herkozen. Aangezien er geen aanmeldingen zijn om de afdeling BOM te gaan leiden, blijft Anita waarnemen (gelukkig).

 

 

9.Rondvraag

Ingrid Verhagen merkt op dat zij binnenkort samen met Ruud naar Marijn Rovers gaat om te bespreken hoe de sponsoren op de website vermeld kunnen worden. Deze vermelding is noodzakelijk omdat in 2014 geen papieren uitgave meer verschijnt van het Vridos-clubblad. Om toch deze sponsorgelden te kunnen behouden is vermelding op de website dus een “must”.

 

Babette de Graaf deelt mee dat nog steeds regelmatig koud gedoucht moet worden en vraagt wanneer het probleem zal zijn opgelost. Diverse aanwezigen melden dat het een capaciteitsprobleem is. De voorzitter zal wederom het probleem bespreken met Van Krugten van De Tilgroep.

 

Het weren van de kou komend uit het materialenhok middels een lamellengordijn is voorgelegd aan De Tilgroep.

 

Koos heeft schriftelijk het verzoek gekregen om aandacht te vragen voor het goed terug plaatsen van het dekseltje op de putjes t.b.v. volleybalpalen. Op deze dekseltjes lopen lijnen die bij het badmintonveld horen en scheef terugplaatsen betekent dat de lijn van het veld niet correct doorloopt.

 

Een viertal volleyballeden vragen zich gezamenlijk af hoe het komt dat de financiële resultaten van de afdeling badminton zo sterk verminderd zijn. André geeft uitleg dat dit onder andere veroorzaakt is doordat de afdracht bondscontributie dit jaar niet in zijn totaliteit terug te halen was bij de leden. ( afdracht was vroeg in het jaar en leden verlieten lopende het jaar Vridos).

Ook is niet gelijkertijd met het teruglopende aantal leden de zaalhuur verminderd. Dit ijlt altijd enige tijd na. Ook heeft een grotere uitgave aan materiaal (shuttles) plaatsgevonden. Er is een team bijgekomen dat met veren shuttles speelt.

De volleyballeden gaan akkoord met deze uitleg.

 

Paul de Bruine vraagt wanneer nu eindelijk eens de haak t.b.v. de stok om o.a. de ringen naar beneden te halen goed vastgezet wordt. Hij heeft al diverse malen een formulier ingevuld om deze klacht te verhelpen.  De voorzitter merkt op dat dit eigenlijk een taak voor De Tilgroep is, maar hij zal binnenkort dit euvel samen met Kees Timmerman verhelpen.

 

Marijn Rovers vraagt (enigszins moedeloos) wanneer de sportzaal een internetaansluiting/wifi krijgt. De voorzitter geeft aan dat De Tilgroep dit op elk gewenst moment aan zal leggen. Vridos moet de kosten dragen (ca.€20 euro extra in de maand).

In de bestuursvergadering van februari 2014 is besloten dat de aanleg plaatsvindt zodra de volleybalbond de sportclubs hiertoe verplicht.

Ook wordt gevraagd of in de kantine een pinautomaat ( ca.€ 10 per maand volgens Marijn) geplaatst kan worden.

Het bestuur is van mening dat het plaatsen van een pinautomaat  nog niet echt noodzakelijk is.

 

Paul de Bruine vraagt het bestuur richtlijnen op te stellen hoe trainers c.q. leiding zich op moeten stellen tegenover lastige leden.

De voorzitter merkt op dat dit onderdeel is van de trainersopleiding, maar dit onderwerp zal in een bestuursvergadering op de agenda worden geplaatst.

 

Bert de Groot vraagt of in de sportweek plaats is voor andere activiteiten zoals prestatieloop of een fietstocht.

Opgemerkt wordt dat dit voorgelegd zal worden aan de Activiteitencommissie. Wouter Slob reageert dat de Activiteitencommissie zich beraadt of de sportweek in 2014 doorgang moet vinden of dat men zich richt op activiteiten verspreid over het jaar, zoals trefbaltoernooi, volleybaltoernooi etc.

 

 1. Jubilarissen

In 2013 zijn een drietal leden 25 jaar lid van Vridos. De voorzitter bedankt Paul de Bruine, Alfred Boeren en Willy Schmidt voor hun langdurige lidmaatschap en overhandigt de jubilarissen een bosje bloemen en zij worden op de foto gezet t.b.v. de website.

 

 1. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit Ben de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen en stelt voor een toost uit te brengen op de jubilarissen.

 

 

……………………………                                                     ……………………………

Ben Klieverik                                                                         Koos Beentjes

Voorzitter sv Vridos                                                               secretaris sv Vridos

 

 

 

Add Comment