Vridos

  /  Algemeen   /  Algemene ledenvergadering 24 september 2019 20.00 uur

Algemene ledenvergadering 24 september 2019 20.00 uur

ALGEMENE LEDENVERGADERING VRIDOS

Hierbij nodig ik u namens het bestuur van s.v. Vridos uit voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 24 september 2019, in de kantine van sportzaal Neerpolder. Aanvang: 20.00 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen ALV 25 september 2018
 4. Afdelingsjaarverslagen juli 2018 t/m juni 2019
 5. Financiën

Kascontrolecommissie

Begroting juli 2019/juni 2020

 • Contributieverhoging ja/neen
 • Bestuursverkiezingen
 • Aftredend en niet herkiesbaar
 • Afdeling Badminton,                   Babette de Graaf
 • Afdeling Gym,                            Anita Heijkoop
 • Afdeling BOM,                            Anita Heijkoop, waarnemend
 • Verkiesbaar
 • Afdeling Badminton,                   Andre Aantjes
 • Afdeling Gym/BOM,                   Arne Post

(Tegen)kandidaten kunnen zich, tot een halfuur voor aanvang van de ledenvergadering, melden bij één van de bestuursleden.

 • Nieuwe sporthal,  (o.a. leden met ideeën, interesse deelname activiteitencommissie?)
 • Rondvraag
 • Jubilarissen
 • Sluiting

Tot ziens op de ALV

Met vriendelijke groet,

Koos Beentjes, secretaris@vridos.nl

De financiële stukken kunnen  desgewenst na 10 september 2019 worden opgevraagd  bij de penningmeester. Mailadres:penningmeester@vridos.nl

De notulen van de ledenvergadering van september 2018, alsmede de verslagen van de afdelingen staan na 10 september 2019  vermeld op de

website van Vridos. -> Op pagina -> Algemeen

Add Comment